Deklaracja zgody

Zgoda na wykonywanie oraz wykorzystywanie zdjęć i nagrań filmowych

Jaki jest cel kampanii?

Koncepcja komunikacji „Brema przeciwko koronawirusowi” powinna informować wszystkich mieszkańców Bremy o kampanii w zakresie szczepień w kraju związkowym Brema. Cel: dzięki wysokiemu odsetkowi osób zaszczepionych i silnemu społeczeństwu możliwie jak najszybciej zakończyć pandemię. Zlecenia na opracowanie koncepcji udzieliła bremeńska senator ds. zdrowia, kobiet i ochrony konsumentów (podmiot odpowiedzialny). Opracowaniem zajęła się agencja Bernstein mieszkańców Bremy działających na rzecz mieszkańców Bremy.

Pod hasłem „My. Ty. Wszyscy” można przedstawić swój wizerunek w ramach walki z koronawirusem. To oczywiste, że tylko wspólnymi siłami pokonamy pandemię. Szczepienie i przyjmowanie dawki przypominającej, przestrzeganie zasady „Dystans, higiena i maseczki oraz wietrzenie” oraz regularne testowanie to niezbędne kroki, które muszą podjąć wszyscy, aby jak najszybciej osiągnąć cel.

Na stronie internetowej bremen-gegen-corona.de zostaną zaprezentowani wszyscy mieszkańcy Bremy, którzy wspierają tę kampanię. Zachęcamy ochotników do zaangażowania się w tej słusznej sprawie: prosimy przesłać nam zdjęcie portretowe, imię i chętnie osobiste oświadczenie, które pojawi się w galerii w witrynie internetowej wśród innych coraz liczniejszych zgłoszeń. Udzielając wsparcia oraz przesyłając swoje zdjęcie, pokażą Państwo solidarność i pomogą nam wspólnie wyjść z pandemii obronną ręką. Państwa zdjęcie, imię i ewentualnie osobiste oświadczenie opublikujemy w ramach naszej kampanii na stronie internetowej bremen-gegen-corona.de.

Logo Deutsche Gebärdensprache

Deklaracja zgody

Udzielając zgody, zgadzają się Państwo na to, aby udostępnione przez Państwa zdjęcia (Państwa osoby lub Państwa dziecka), łącznie z imieniem i/lub nazwiskiem oraz ewentualnie osobistym oświadczeniem, albo reprodukcje tych zdjęć/nagrań filmowych były powielane, rozpowszechniane, upubliczniane, przesyłane lub publikowane w niezmienionej lub zmienionej formie przez agencję Bernstein GmbH na zlecenie bremeńskiej senator ds. zdrowia, kobiet i ochrony konsumentów bez honorarium w celach PR, komunikacyjnych lub redakcyjnych – w sposób opisany powyżej – bez ograniczania rzeczowego, przestrzennego i czasowego obszaru stosowania.

Jeśli materiały zdjęciowe zawierają informacje dotyczące pochodzenia etnicznego, religii lub zdrowia (np. kolor skóry, nakrycie głowy, okulary), przedmiotowa zgoda obejmuje również te dane.

Materiały zdjęciowe będą pobierane, zapisywane, upubliczniane i publikowane na naszej stronie internetowej bremen-gegen-corona.de w powyżej wspomnianych celach bez ograniczania rzeczowego, przestrzennego i czasowego obszaru stosowania.

Wykorzystywanie materiałów w celach reklamowych osób trzecich lub dalsze wykorzystywanie w celach komercyjnych wymaga przyznania odpowiednich praw, które są uzgadniane osobno w poszczególnych przypadkach.

Zdjęcia/filmy lub nośniki danych, które powstały w związku z materiałami zdjęciowymi lub zostały przekazane przez uczestników kampanii, stają się własnością Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Brema, reprezentowanego przez senator ds. zdrowia, kobiet i ochrony konsumentów.

Uczestnicy kampanii/osoby uprawnione do sprawowania władzy rodzicielskiej rezygnują z podania nazwiska (również nazwiska dziecka) w związku z publikacją zdjęć. Spółka Bernstein GmbH lub senator ds. zdrowia, kobiet i ochrony konsumentów jest uprawniona do wykorzystywania imienia uczestnika kampanii/dziecka jako podpisu pod zdjęciem. 
Jeśli wyrażą Państwo osobną zgodę, zaznaczając odpowiednie pole, materiały zdjęciowe będą przesyłane, zapisywane, upubliczniane oraz publikowane na profilach w sieciach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) we wspomnianych celach bez ograniczania rzeczowego, przestrzennego i czasowego obszaru stosowania. 

Logo Deutsche Gebärdensprache

Uwaga

Informacje znajdujące się w internecie są dostępne na całym świecie oraz mogą być wyszukiwane za pomocą wyszukiwarek i łączone z innymi informacjami – z takich danych mogą być tworzone profile osobowościowe. Informacje udostępnione w internecie, w tym zdjęcia, mogą być bez problemu kopiowane i dalej przetwarzane. Informacje opublikowane w internecie mogą być dostępne w innym miejscu nawet po ich usunięciu na pierwotnej stronie internetowej.

Udzielając zgody, zgadzają się Państwo również na przekazanie nam swojego adresu e-mail oraz na to, że prześlemy Państwu potwierdzenie przesłania materiału zdjęciowego. W wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przekażemy Państwu indywidualny numer, który prosimy nam podać, jeśli będą chcieli Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw. Nie będziemy wykorzystywać Państwa adresu e-mail w celach reklamowych.

Logo Deutsche Gebärdensprache

Podstawa prawna przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe uczestnika kampanii lub osoby uprawnionej do sprawowania władzy rodzicielskiej oraz dziecka/osoby niepełnoletniej wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO po uzyskaniu zgody danej osoby. Zgoda dotyczy w szczególności wykonywania zdjęć oraz ich rozpowszechniania i publikacji. W przypadku osób niepełnoletnich zgody musi udzielić przedstawiciel ustawowy. 

Prawo do cofnięcia zgody: mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody prosimy użyć danych kontaktowych senator ds. zdrowia, kobiet i ochrony konsumentów, które są przedstawione w impressum strony internetowej bremen-gegen-corona.de, lub wysłać wiadomość na adres e-mail: pressestelle@gesundheit.bremen.de lub hello@bernstein.de 

Logo Deutsche Gebärdensprache

Przekazywanie danych osobowych

Dane (zdjęcia, imię, adres e-mail) będą przekazywane wyłącznie usługodawcom z siedzibą w Niemczech, którym zlecono opracowanie oraz obsługę witryny internetowej oraz profilów w mediach społecznościowych. 

Okres przechowywania danych i moment ich usunięcia
Dane zostaną usunięte po zakończeniu kampanii, przy czym najpóźniej po 24 miesiącach lub wraz z dezaktywacją witryny internetowej, o ile nie istnieje ustawowy obowiązek przechowywania danych.

Oświadczenie
Udzielając zgody, oświadczają Państwo, że są właścicielami praw do udostępnionych przez siebie fotografii, że nie istnieją roszczenia ani prawa osób trzecich wobec tych fotografii oraz że mogą Państwo dysponować tymi fotografiami w nieograniczony sposób.

Logo Deutsche Gebärdensprache

Uwaga

W przypadku wykonywania i publikowania zdjęć osób niepełnoletnich, które ukończyły 14 lat, oprócz zgody osoby uprawnionej do sprawowania władzy rodzicielskiej wymagana jest również zgoda osoby niepełnoletniej!

Logo Deutsche Gebärdensprache

Przekazywanie danych osobom trzecim

Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny i nie przekazujemy ich nieuprawnionym osobom trzecim. Państwa dane osobowe przekazujemy natomiast podmiotom, którym zlecamy usługi, np. agencji Bernstein GmbH i spółce WebMen GmbH.

Logo Deutsche Gebärdensprache

Przetwarzanie na zlecenie

W ramach obsługi tej witryny internetowej i powiązanych procesów możemy korzystać z usług świadczonych przez inne podmioty (np. usług hostingu lub usług tworzenia witryn internetowych). Usługodawcy, z którymi współpracujemy, są ściśle związani naszymi poleceniami i mają obowiązki określone w art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Logo Deutsche Gebärdensprache

Państwa prawa jako osób, których dane dotyczą

W ramach przetwarzania danych osobowych przysługują Państwu określone prawa zgodnie z RODO:

  1. Prawo dostępu do informacji (art. 15 RODO): mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby. Jeśli przetwarzamy takie dane osobowe, przysługuje Państwu prawo dostępu do informacji na temat tych danych osobowych oraz do informacji wyszczególnionych w art. 15 RODO.
  2. Prawo do sprostowania i usuwania danych (art. 16 i 17 RODO): mają Państwo prawo zażądać niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Oprócz tego mają Państwo prawo zażądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO, np. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do realizowanych celów.
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania w przypadkach wyszczególnionych w art. 18 RODO, np. gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, na czas ewentualnej kontroli.
  4. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): w określonych przypadkach, które są wyszczególnione w art. 20 RODO, mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe lub zażądać przesłania tych danych osobie trzeciej.
  5. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): w przypadku gromadzenia danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów) mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. W takim przypadku przestajemy przetwarzać dane osobowe, chyba że istnieją ważne prawnie, uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Logo Deutsche Gebärdensprache

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych. Skargę można wnieść w szczególności do organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Logo Deutsche Gebärdensprache

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Nasz inspektor ochrony danych chętnie udzieli Państwu informacji na temat ochrony danych:

Dr Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-mail: office@datenschutz-nord.de
Telefon: 0421 69 66 32 0

Logo Deutsche Gebärdensprache